KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

E-İŞLEM.NET AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Vatandaşımız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nilüfer Belediyesi (“Belediye”)  tarafından, “E-İSLEM.NET” internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde işlenen kişisel verilerinizin işlenmesi ve kişisel veri toplamamanın hukuki sebepleri ile kanunda yer alan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek ve kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için işbu genel aydınlatma metnini hazırlanmıştır.

 

Belediyemiz, siz vatandaşlarımızın belediye hizmet noktalarına gelmeden Üyelik ve Sicil İşlemleri, Borç Sorgulama ve Ödeme işlemleri, Bildirim İşlemleri (Arsa-Arazi-Bina-Çevre,İlan Reklam-Eğlence-Elektrik, Havagazı-İşgaliye), Bilgi Edinme, Evrak, İstek Öneri Başvurusu ve Takibi, İşyeri Ruhsat Başvurusu ve Sorgulama, Evlilik Orman Bilgi Sistemi işlemleri amacıyla hazırlanan e-islem.net internet sitesi üzerinden yapılan başvuru sırasında tarafınızca beyan edilen ad, soyad, tc no, eposta adresi, telefon numarası; ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında veri güvenliğinin sağlanması için logların tutulması sonucunda kredi kartı bilgisi işlenmektedir.

Yukarıda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler ile sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlerine zarar vermeden belediye olarak meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin hiçbir şekilde yurtiçine ve yurtdışına aktarılmamakta ilgili yönetmelikte belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini www.nilufer.bel.tr web sayfamızda Aydınlatma Metni altında yer alan ‘Kvkk Başvuru Formu’nu doldurarak, ‘İhsaniye Mah. Cumhuriyet Meydanı 2/A 2/B Blok 16130 Nilüfer, Bursa’ adresimize yazılı olarak , niluferbelediyesi@hs03.kep.tr adresimize e-imza ile, nilufer@nilufer.bel.tr e-posta adresimize elektronik posta ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.